About Us

က႑မ်ား

 • အမ်ိဳးသမီး ကဏၰ
 • စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈကဏၰ
 • ကေလးသူငယ္ကဏၰ
 • သုေတသနျပဳျခင္းကဏၰ
 • ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေစရန္ အသိပညာေပးျခင္းကဏၰ

ပန္းတိုင္

လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ခံစားရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားကို သိရွိျခင္း၊ရယူခံစားႏိုင္ျခင္း၊မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အျခားသူမ်ားကိုလည္း သိရွိခံစားႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္။

လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ခံစားရမည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ရရွိခံစားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။

Motto

To be support a safe, justice, peaceful, gender equal and democratic society

VISION

Everyone understands his/her rights/duties and enjoy them accordingly. And everyone has the ability to support others to understand their rights/duties and enjoy them accordingly.

MISSION

To support adults and children to enjoy their rights/duties to the fullest

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

Triangle Women’s Support Group (TWSG) was founded by 5 like-mined women in 2011. It started with awareness- raising activities for mothers of monastic school’s stundents.TWSG was officially inaugurated in honour of women on the ossasion of “international Women’s Day” on 8th Marth 2012/ TWSG is implementing its activities with the intention of enhancing balanced development of men, women and children.

Triangle Women’s Support Group ကိုစိတ္တူ ကိုယ္တူ အမ်ိဳးသမီး(၅) ဦးျဖင့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ မိခင္မ်ားကို အသိပညာေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္- မတ္လ(၈) ရက္” ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔” တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးကို ဂုဏ္ျပဳရင္း TWSG ကို တရား၀င္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ TWSG သည္အမ်ိဳး၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအားလံုး အခ်ိဳးညီညီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

About

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

 • အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိတို႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားကိုသိနားလည္မႈစြမ္း၊ ဆံုးျဖတိႏိုင္စြမ္းႏွငိ့ပူေပါင္းမႈကို ရယူႏိုင္စြမ္း စသည့္စြမ္းရည္မ်ားကိုျမင့္တင္ေပးရန္။
 • ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအရ ဖိႏွိပ္မူတားစီးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မူမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ အယူအဆမ်ားကိုလူထုက သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွသည္ ရပ္ရြာ အဆင့္အထိ ဦးေဆာာင္ေသာကဏၰအသီးသီးတြင္ ပါ၀င္ေဆာ္ရြက္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေပးရန္
 • ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီခ်ီတက္ေနေသာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ေက်သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္။
 • ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအားလံုးတို႔သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ကေလးသူငယ္ခံစားခြင့္ရရွိေစေရးအတြက္ အားက်ိဳးမာန္တက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္။
 • ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ၍အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ၊ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာေစေရး တိုင္တြန္းစည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ရန္။

အစီအစဥ္မ်ား

 • လူထုအေျချပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္လာေစေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ား(WISC)
  က်န္းမာေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အသံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား(Collective Voices)။
 • ေရရွည္တည္တံ့့ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္ပါ၀င္မႈ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား (WISP)။
 • အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ား(WEEL)။
 • မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳအေရးဆို တိုက္တြန္းမႈမ်ား (Advocacy)။
 • အရပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွင္သန္အားေကာင္းေရး၊ မဟာမိတ္ျပဳခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား(Networking, Forums)။
 • သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား (Research)