“အခင္းအက်င္းသစ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ဖိုရမ္

Home / Networking & Forum / “အခင္းအက်င္းသစ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ဖိုရမ္

(၂၈/၂၉ .၁.၂၀၁၇)

Triangle Women Support Group ႏွင့္ Than Lwin Citizen Empowerment Program တို႕ ပူးေပါင္း၍ မေကြးၿမိဳ႕  မေကြးဟိုတယ္တြင္ “အခင္းအက်င္းသစ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ဖိုရမ္  ဖိုရမ္ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
“လူမႈစီးပြားဖြံၿဖိဳးမႈ အလားအလာႏွင္ စိမ္ေခၚမႈမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာတင္ထူးႏိုင္ မွလည္းေကာင္း၊
“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးျမင့္သြင္ မွလည္းေကာင္း၊”လက္ရွိျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသံုးသပ္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္ေရးေဆာင္းပါးႏွင့္ေဝဖန္ေရးမ်ားေရးသားေနသူ စာေရးဆရာ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းမွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အျပန္အလွန္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။