က႑မ်ား

  • အမ်ိဳးသမီး ကဏၰ
  • စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈကဏၰ
  • ကေလးသူငယ္ကဏၰ
  • သုေတသနျပဳျခင္းကဏၰ
  • ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေစရန္ အသိပညာေပးျခင္းကဏၰ

ပန္းတိုင္

လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ခံစားရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားကို သိရွိျခင္း၊ရယူခံစားႏိုင္ျခင္း၊မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အျခားသူမ်ားကိုလည္း သိရွိခံစားႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္။

လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ခံစားရမည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ရရွိခံစားႏို္င္ရန္ေဆာာင္ရြက္ရန္။

OUR PROJECTS

There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.

OUR PROGRAMS

There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.

LATTEST NEWS

There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.

အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအတြက္ စုစည္းထားအသံမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ
January 29, 2017Triangle Women Editor" class="blog-author">By : Triangle Women Editor
Triangle Women’s Support Group မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအတြက္ ...
Read more